özet

 

ÖZET

 

MESLEK LİSELERİNDE GÖREV YAPAN OKUL MÜDÜRLERİNİN ETKİLİ LİDERLİK ÖZELLİKLERİ

 

Recep ÇİMENCİ

 

Yüksek Lisans Tezi, 2010

Danışman: Doç. Dr. Süleyman Davut GÖKER

 

Liderlik bir etkileme süreci olarak tanımlanırken, lider kendisini izleyenlerin kendisine yaptığı etkiden daha fazlasını onlara yapabilen kişi olarak tanımlanabilir. Dünyadaki farklı gelişme ve oluşumlar, kuruluşları, ne kadar etkin oldukları hakkında tekrar düşünmeye zorlamış,  okullar da bu değişikliklere tepki vermek durumunda kalmışlardır.

Eğitim yönetiminin daha sınırlı bir alanda uygulaması olan okul yönetiminin temel amacı, ilgili olduğu eğitim teşkilatının amaçları doğrultusunda okulu yaşatmak, etkili bir biçimde işler vaziyette tutmaktır. Okulun amaçlarını geliştirecek, yapısını yaşatacak ve havasını koruyacak iç öğelerin lideri, okul müdürüdür. Bu noktada okul müdürlerinin de rolü değişmektedir.

Bu araştırma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Spor Bakanlığına bağlı Endüstri meslek liselerinde görev yapan müdürlerin, etkili liderlik özelliklerinin, öğretmen görüşlerine göre çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığının tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır.

Araştırma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Spor Bakanlığına bağlı bulunan ilçelerdeki meslek liselerinde görev yapan 190 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma için toplanan veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

 

 

 

Bu araştırmada, meslek lisesi okulu müdürlerinin etkili liderlik yeterliklerini belirlemek amacıyla; okulda çalışan öğretmenlerin algılarıyla; cinsiyet, yaş, branş ve kıdem,  gibi değişkenlere göre meslek lisesi okul müdürlerinin etkili liderlik yeterlikleri incelenmiştir.

Bu araştırmadaki veriler etkili liderlik özellikleri ölçeği” anketi ile toplanmıştır. Öğretmenler okullarında birebir ziyaret edilerek anketler uygulanmış ve gereken yerlerde açıklamalar yapılmıştır. Anket 30 sorudan oluşmaktadır.

Araştırma sonucunda etkili liderlik özellikleri ölçeği”  okul müdürlerinin etkili liderlik yeterlikleri; öğretmen görüşlerine göre, cinsiyet, yaş, branş ve kıdem değişkenine göre anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.

 

 

Anahtar Kelimeler: Etkili Liderlik, Okul Müdürü, Lider

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !